วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โลกศึกษา

*****   โลกศึกษา  เป็นการศึกษาความเข้าใจ  เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน  การพัฒนาที่ยั่งยืน  สันติภาพ  การป้องกันความขัดแย้ง  และการศึกษาระหว่าง  วัฒนธรรม ตลอดจนความเป็นพลเมืองโลก

*****   โลกศึกษา  เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึก  ทั้งด้านพื้นฐานความคิด  ความรู้สึก  และการกระทำที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์  ความเสมอภาคเท่าเทียม  ความยุติธรรมในสังคม  ความเข้าใจกันระหว่างมนุษย์ …..*****    โดยมีขั้นตอนหลักในการเรียนรู้เชิงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับโลกศึกษาคือ…..1. การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน2. วิสัยทัศน์ในการกำหนดทิศทาง  หรือพัฒนาหารูปแบบวิธีการในการแก้ปัญหา3. กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นพลเมืองโลกที่รับผิดชอบ

*****   การจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ในตนเองร่วมกัน  นอกจากนี้  ยังส่งเสริมให้หาหนทางในการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นที่จะส่งผลต่อระดับโลก

*****   เนื้อหาสาระ ของโลกศึกษา…. ไม่ได้เกิดจากแนวคิดที่จำแนกองค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม ….. หากแต่เกิดจากความต้องการและความจำเป็นที่เกิดขึ้น ปรากฏ และแสดงออกของมนุษย์  ได้แก่

***** .  การวิเคราะห์เหตุการณ์ และการพัฒนาที่เกิดขึ้นในจุดเล็กๆ     ที่เป็นความจริง ใกล้ตัวของผู้เรียน………การเลือกประเด็นเรื่องราวที่เฉพาะเจาะจง และสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ……..การกระตุ้นให้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงเหตุการณ์ดังกล่าว  ในระดับท้องถิ่นกับระดับโลกในภาพกว้าง   และให้มีการอภิปราย   สนทนา   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น